1. หน้าหลัก

  2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  3. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อเรื่องไฟล์
แนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมดาวน์โหลด
กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 6 มีนาคม 2567ดาวน์โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 -2569ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566ดาวน์โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลดาวน์โหลด
Dos and Donts การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
รายงานกิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
คำสั่งเทศบาล เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-2566ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง