ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบควบคุมคมนาคมขนส่งให้ได้มาตราฐาน

1.2 พัฒนาแหล่งน้ำระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

1.3 พัฒนาด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตราฐานสากล

2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.การัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตราฐานการศึกษา

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบบริการสาธารณสุข

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.2 ป้องกันพื้นฟูบรรเทาสาธารณภัย

4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์

4.4 พัฒนาคถุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริการ

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีแพื่อรองรับระบบดิจิทัล

6.5 ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง