รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ การเข้าถึงความช่วยเหลืออื่นไดของหน่วยงานภาครัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้พิการ ให้มีความรู้และวิชาชีพ

image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง