รายละเอียด ภาพกิจกรรม / Gallery

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรประถมวัย

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรประถมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยนเป็นประธานและมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของเด็กในระดับเตรียมความพร้อมเด็กก่อนปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

image description +
image description +
image description +
image description +
image description +

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง